Architektonická štúdia

Pred začiatkom každého investičného zámeru, či už ide o prerobenie interiéru, rekonštrukciu alebo stavbu rodinného domu, či iného objektu je potrebné vypracovať architektonickú štúdiu.

Ponúkame vypracovanie architektonickej štúdie, slúžiacej na overenie či už priestorových, dispozičných, alebo plošných kritérií.

Obsah architektonickej štúdie

Štúdia poskytuje najrýchlejší spôsob zistenia uskutočniteľnosti plánovanej stavby, získanie reálnej predstavy o dispozícii a tvare objektu. Kvalitne a komplexne vypracovaná architektonická štúdia je podkladom na rokovanie či už so susedmi, alebo dotknutými úradmi, ako je stavebný úrad, či pamiatkový úrad a pod. Štúdia je finančne nenáročná a vyjasnia sa v nej všetky požiadavky na ďalšie projektové časti, ktoré po nej nasledujú ako sú projekt pre stavebné povolenie, projekt realizácie stavby a pod.

Vypracovanie architektonickej štúdie vychádza zo zadania objednávateľa a je priebežne konzultované s objednávateľom, ktorého požiadavky sú do štúdie zapracované. Výsledkom sú výkresy riešeného priestoru s hlavným popisom a kótami pre dobrú orientáciu a prehľadnosť navrhnutého riešenia.

Výkresy podľa typu objektu väčšinou obsahujú:

architektonicka-studia-atrum-architekti-1

Charakteristika výpočtu ceny

Cena vychádza z predpokladu hodinového vyťaženia pri riešení zadania, z náročnosti a z predpokladaného rozsahu. Ceny sa stanovujú individuálne na každý zámer individuálne na základe rozsahu predpokladaných projektových prác nasledovne. Pre predstavu cena architektonickej štúdie stredne veľkého rodinného domu (okolo 150m2 podlažnej plochy) vrátane vizualizácií exteriéru sa začína od cca 750€ bez DPH.

Štúdia obsahuje štandartne tlačenú dokumentáciu v počte troch paré a v digitálnej podobe poslané emailom alebo na CD. Obsah dokumentácie je v súlade s platnými STN normami. Pokiaľ si objednávateľ vyžiada ďalšie projektové časti, budú po dohode nacenené a doplnené.

Štúdia neobsahuje podrobnosť výkresov pre DSP a RP.

Platobné podmienky

Termíny dodania dokumentácie

Termíny vypracovania štúdie závisia od dohodnutého rozsahu a veľkosti zámeru. Štandartne sa dá dodať dokumentácia do 14 kalendárnych dní od doručenia objednávky. Odovzdaniu predchádza odsúhlasenie daného riešenia objednávateľom.

banner-kontaktujte-nas-1

architektonicka-studia-atrum-architekti-2